دکتر شیخ حسن ترابی

سید هادی خسروشاهی، دکتر کلیم صدیقی و شیخ محمود (از علمای فلسطین)

ـ در سمینار آینده حرمین ـ لندن

از چپ: صادق المهدی (رئیس حزب الامه)، سید هادی خسروشاهی و...

شهید آیت‌الله سید مهدی حکیم در سمینار آینده حج در لندن

او پس از شرکت در این سمینار در سفری به سودان، ترور شد و به شهادت رسید