بین الملل

گفتمان استاد خسروشاهی گفتمانی فرامذهبی و فرافرقه ای بود
شخصیت مبتکر و روشن فکر در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
مرحوم خسروشاهی تا پایان عمر در راه حق ثابت قدم ماند
مرحوم خسروشاهی آثار ارزشمندی برای نسل های بعدی برجای گذاشت
تلاش بی وقفه در مسیر ایجاد وحدت و یکپارچگی میان عناصر جهان اسلام
جهان اسلام به اندیشمندانی مانند استاد خسروشاهی نیاز دارد
استاد خسروشاهی در خدمات و تلاش های تقریبی خود صادق بود
سید، مردی به پهنای اقیانوس
1 از 1