بین الملل

سید محمد صادق الحسینی: گفتمان استاد خسروشاهی گفتمانی فرامذهبی و فرافرقه ای بود
علی ابوالخیر: شخصیت مبتکر و روشن فکر در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
نورالدین ابولحیه: مرحوم خسروشاهی تا پایان عمر در راه حق ثابت قدم ماند
سعید شهابی: مرحوم خسروشاهی آثار ارزشمندی برای نسل های بعدی برجای گذاشت
سید علی العلاق: تلاش بی وقفه در مسیر ایجاد وحدت و یکپارچگی میان عناصر جهان اسلام
پروفسور عمار الطالبی: جهان اسلام به اندیشمندانی مانند استاد خسروشاهی نیاز دارد
شیخ ماهر حمود: استاد خسروشاهی در خدمات و تلاش های تقریبی خود صادق بود
دکتر کمال الهلباوی: سید، مردی به پهنای اقیانوس
1 از 1