نتایج کلمه کلیدی

مرحوم استاد خسروشاهی در خدمات و تلاش های تقریبی خود صادق بود
خسروشاهی به دلیل وسعت اندیشه و تبحر در علوم و مسائل مختلف، به اقیانوسی عظیم شبیه است
استاد خسروشاهی زندگی خویش را وقف دستیابی به اهداف متعالی کرد
جهان اسلام به اندیشمندانی مانند استاد خسروشاهی نیاز دارد
شرایط آشفته جهان اسلام و دفاع از مسائل حساس آن، دغدغه همیشگی استاد خسروشاهی بود
استاد خسروشاهی پیشگام مجاهدت در عرصه های فرهنگ، تقریب و انقلاب اسلامی بود
مرحوم خسروشاهی تا پایان عمر در راه حق ثابت قدم ماند
مرحوم استاد خسروشاهی در مسیر ایجاد وحدت و یکپارچگی میان عناصر جهان اسلام بی وقفه تلاش و مجاهدت کرد
استاد خسروشاهی آثار ارزشمندی برای نسل های بعدی برجای گذاشت
استاد خسروشاهی همواره سعی در کاشتن بذر امید و ایجاد اگاهی و ابتکار و روشن فکری در میان مردم بود