نتایج کلمه کلیدی

آیت الله خسروشاهی نقش مهمی در گره زدن حوزه علمیه قم با موسسات بین المللی داشت
آیت الله خسروشاهی یک شخصیت علمی و دگر پذیر بود
آیت الله خسرو شاهی از پیشگامان تقریب در سطح بین المللی بود
آیت الله خسروشاهی شخصیتی جامع الاطراف بود
آیت الله خسروشاهی انسانی بسیار دوراندیش و اهل سعه صدر بود
دیپلمات ایرانی قربانی کرونا کیست؟
وبینار بزرگداشت استاد خسروشاهی با حضور جمعی از علما و نخبگان جهان اسلام
استاد خسروشاهی همواره سعی در کاشتن بذر امید و ایجاد اگاهی و ابتکار و روشن فکری در میان مردم بود
گفتمان استاد خسروشاهی، گفتمانی فرامذهبی و فرا فرقه ای بود
استاد خسروشاهی دانشمندی مجاهد و مدافع اسلام در سراسر جهان بود
صفحه 2 از 4