نتایج کلمه کلیدی

آیت الله خسرو شاهی از پیشگامان تقریب در سطح بین المللی بود
آیت الله خسروشاهی شخصیتی جامع الاطراف بود
آیت الله خسروشاهی انسانی بسیار دوراندیش و اهل سعه صدر بود
پاسداشت اخلاق پژوهش و ارزش تاریخی متون
شخصیتی که تجلی آرزوهای مبارزان مسلمان بود
سید،مردی به پهنای اقیانوس!
صفحه 2 از 2