نتایج کلمه کلیدی

آیت الله خسروشاهی شخصیتی جامع الاطراف بود
آیت الله خسروشاهی انسانی بسیار دوراندیش و اهل سعه صدر بود
آیت الله خسرو شاهی نزدیک هفت دهه در زمینه مسائل تقریبی قلم زدند
آیت الله قام مقامی: مرحوم خسروشاهی دنبال فهم آسمانی از قرآن کریم بود
حرکت اسلامی سودان تاریخ و اهداف از آغاز تاکنون
جمال الدین الحسینی ، داعیة التقریب والتجدید الاسلامی
صفحه 2 از 2