Rated 5.00/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 0. امتیاز از 0 )

ناشر : اطلاعات
نویسنده : دكتر محمد رفيع الدين
مترجم : سید غلامرضا سعیدی
در سفری به «انگلستان»، برادران پاكستانی خبر دادند كه استاد سید ابوالاعلی مودودی به «لندن» آمده و برای معالجه، در نزد فرزند ارشد خود كه یكی از پزشكان معروف آمریكاست، عازم آن دیار است.

فهرست مطالب

مقدمه: یادداشتی درباره این كتاب 

مانیفست یا منشور جهانی اسلام

مقدمة مترجم

پیشگفتار

اسلام چیست؟

روح و حقیقت اسلام

احتیاج به اسلام

تمایلات پست (یا شهوات) بشر 

عالی‌ترین تمایلات بشر 

تمایلات به یك ایده‌آل 

انگیزة ایده‌آل و سلامت فكری و اخلاقی بشر 

معنی تاریخ 

صفات كلی یك ایده‌آل

صفات مخصوص یك ایده‌آل

سوق‌دهنده و انگیزة بشر برای ایده‌آل و حقیقت جهان

اسلام و صفات حقیقت

خاصیت نبوت

نبوت یكی از ضروریات حتمی بشر است 

مشخصات ایده‌آلها

شرایط لازم برای بقای نوع بشر 

بركات عشق به ایده‌آل صحیح 

اتخاذ وضع صحیح در برابر زندگی و ارزشهای آن 

تنها پایه و مبنای كامل برای هر كشوری ایده‌آل صحیح است 

كشور یا دولتی كه فقط براساس ایده‌آل صحیحی به وجود آمده باشد می‌تواند به

چگونه ایده‌آل صحیح كمال فرد و اجتماع را به وجود می‌آورد؟  

ایمان ـ عشق ـ خودشناسی ـ بصیرت یا معرفت آفریدگار 

اقدام در خدمت به ایده‌آل (عبادت)

مطالعة صفات و امتیازات جمال و زیبایی به وسیلة طبیعت     

دعا، عملی است درونی و باطنی و تمرین شفاهی نیست 

بزرگترین پاداش عبادت‌كننده پیشرفت كامل عشق و در نتیجه ترقی شخصیت اوست  

نماز جماعت مرتب و منظم

سلوك یا رفتار اخلاقی ـ ابراز جمال در عمل ظاهری 

عشق به زیبایی و عمل اخلاقی از یكدیگر انفكاك ندارند

چگونه عمل اخلاقی به تدریج آسانتر می‌شود؟

اهمیت و خاصیت گناه

ماهیت فكر غلط 

راه احتراز از گناه 

راه استخلاص از آثار زشت گناه

نمازهای نیمة شب

وضع گناه 

مرحله‌ای كه ارتكاب گناه غیرممكن می‌شود

منابع افكار غلط

وظیفة مهم مؤمن یا جهاد با نفس

اهمیت روزه یا صوم

شخص مؤمن مصیبت و بدبختی را به بركت تبدیل می‌كند      

طریق حفظ بهداشت روانی 

تكامل عشق یا معرفت و خودآگاهی پایانی ندارد

تكامل ذات (نفس) پس از مرگ طبیعی بدن ادامه دارد 

زندگی آیندة مؤمن واقعی 

زندگی آیندة گناهكاران

لذتهای بهشت و عذابهای جهنم صرفاً امور مجازی نیستند        

بهبود وضع مؤمن در جهنم به وسیلة اعمال خیر این جهان تسهیل خواهد شد  

بدبختی كسی كه به ایده‌آل غلط عشق می‌ورزد 

بهشت و جهنم در همین زندگی آغاز می‌شود

دلیل روان‌شناسان بر اینكه هر عمل انسان، درست و جاوید در ضمیر ناخودآگاه ثبت و ضبط می‌شود

پاره‌ای از حقایق بسیار عمیقی كه فروید به حدس و گمان استنباط كرده است      

زندگی آیندة ما شباهت نزدیكی به عالم خواب دارد 

عالی‌ترین مرحلة تكامل ذات یا «نفس» در حیات این عالم خاكی     

لقاء مستقیم آفریدگار (احسان)

صفت اصلی یا مركزی آفریدگار

صفات كراهت و نفرت تحت‌الشعاع صفت عشق آفریدگار است       

كراهت و نفرت جنبه‌ای است از عشق 

مورد بروز كراهت و نفرت الهی 

علت انهدام فرهنگ و تمدن گذشته

به هر فرهنگ و تمدنی مجال داده می‌شود تا رشد كند و به راه افتد و لیاقتش را برای بقا ثابت كند 

تنها فرهنگ و تمدنی كه استعداد كاهش‌ناپذیر رشد و توسعه داشته باشد، آن

صفات ذات انسانی انعكاس دهندة صفات آفریننده است و باید دارای همان هدف باشد

كراهت و نفرت فقط در موقعی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است كه در راه عشق صحیح ابراز شود

جنگ صحیح و معقول (جهاد)

عمل شرط پیشرفت عشق است، احتیاج به توسعة محیط عمل به حد اعلا

ارضای صحیح غرایز كمكی است به تكامل

اهمیت خانواده، مسئولیت شخص مؤمن نسبت به خویشاوندان       

سیاست دولت منطقة مهم فعالیت طبیعی بشری است

قدرت و استحكام هر دولتی منوط به عشق اعضا نسبت به ایده‌آل‌شان می‌باشد   

دولتی كه فقط براساس ایده‌آل صحیح پایه‌گذاری شود می‌تواند

هر فردی مانند گروه ایده‌آلی متحد كامل، مركب از افراد بی‌شمار انجام وظیفه می‌كند

یك گروه كاملاً متحد از افراد بی‌شمار مانند یك فرد انجام وظیفه می‌كند

دمكراسی دیكتاتوری اسلام در قیاس با كندوی عسل

عاشق صادق ایده‌آل صحیح، برای تحقق دادن به عشقش از ادراك قوی و

تنها منظور دولت اسلامی

دو وظیفة دولت اسلامی كه از تنها علت و مقصود وجودیش ناشی می‌شود 

اهمیت تحصیلات خارجی كمتر از تحصیلات داخلی نیست و

چگونگی دولت اسلامی توسعه خواهد یافت و

فقط یك دولت اسلامی می‌تواند آزادی كامل فرد را تضمین كند 

رابطة سلول و ارگانیزم

ارتباط فرد و دولت

فرد و دولت وابسته و پیوستة یكدیگرند

تأكید اسلام دربارة زندگی اجتماعی شرط تكامل است

نظامات و مقررات اسلامی به استقرار زندگی مؤمن كمك می‌كند    

تأكید در اطاعت رهبر و پیشوا

قیاس جامعه (امت) و ارگانیزم

تأسیس حكومت جهانی براساس ایده‌آل صحیح امری است ضروری و غیرقابل اجتناب 

پیروزی نهایی ایده‌آل صحیح به واسطة پیشرفت دانش تسریع خواهد شد 

دولت اسلامی آینده صلح‌جو، بلكه عاشق صلح خواهد بود

شرایطی كه جنگ ضرورت پیدا می‌كند

اسلام و تكامل

علت انقلاب

انگیزة كمال

تغییر و تبدل در مرحلة روانی تكامل یا تنوع

اختلاف تعلیمات پیغمبران به واسطة اختلاف در تطبیق ایده‌آل صحیح با حیات انسانی است

پایان تغییرات و تبدلات یا پایان تنوع در مرحلة بیولوژی

تسخیر جهان نصیب آخرین ایدئولوژی طبیعی و فطری است

خاتمیت قانونی است طبیعی

خاتمیتها در سیر رشد فرد انسان

خاتمیتها در سیر تكامل جهان

ایدئولوژی آخرین پیغمبر پایة انفكاك‌ناپذیر هر تكامل بعدی است

ختم نبوت برای وحدت و ادامة تكامل نوع بشر ضرورت دارد

هیچ نوع مذهب الكتریكی ساختة بشر نمی‌تواند نوع بشر را متحد كند

مذهب الكتریكی نمی‌تواند به موجودیتش ادامه دهد

ادامة نبوت مباین وحدت بشر است

هدف نبوت ایجاد جامعة ایدئولوژیكی است كه بتواند بشریت را متحد ساخته و

پیغمبران تازه فقط مادامی می‌آیند كه چنان جامعه‌ای به وجود نیامده باشد

ایدئولوژی ناقص طبیعی مانند «نوع» طبیعی ناقص اجازه دارد كه

ایدئولوژی آخرین پیغمبر باید شامل ایدئولوژی نبوت گذشته باشد

ناسازگاری استمرار نبوت با وحدت بشر

آن نقطة معین همیشه شخصیت یك پیغمبر است و ضرورتی است بیولوژیكی (حیاتی) 

صورت عبادت و مقررات مذهبی كه شاخص ایدئولوژی طبیعی باشد

تكامل تا عالی‌ترین مراتب خودآگاهی و معرفت فقط برای امت آخرین امكان‌پذیر است

فقط همین ایدئولوژی می‌تواند به هدفها و آرزوهای شعور و وجدان تحقق دهد

ایدئولوژی طبیعی به همان شكلی كه مؤسس آن طرح كرده باید پایدار بماند

سعی و كوشش در پیروی از اصول كلی تعلیمات همة پیغمبران، چه

عشق عمیق به آفریدگار برای سلوك اخلاقی، اصلی است اصیل و اساسی؛ و...

كلیة ایدئولوژیهای دیگر برای عصر معین و مخصوص طبقة خاصی از بشریت بوده است 

سرمشق زندگانی محمد(ص) به عنوان معلم ایدئولوژی صحیح سرمشقی است كامل

فقط ایدئولوژی كامل، ظرفیت و صلاحیت ادامه دادن به موجودیتش را دارد

مسیحیت نموداری است از ایدئولوژی ناقص و مؤید آن است كه نمی‌تواند پایدار باشد 

بهائیت نمونه‌ای است از ایدئولوژی ناقص

قابلیت انطباق درا سلام (اجتهاد)

مشخصات مهم ایدئولوژی اسلامی

رد نظریه‌ای كه می‌گوید: صورت خارجی و شكل ظاهری اسلام جزء اصلی و جاوید آن نیست 

كلیة مشخصات آخرین ایدئولوژی در اسلام یافت می‌شود

بردگی

تعدد زوجات

یكی از مشخصات تعلیمات پیغمبر بزرگ

خلاصه

مبل به ایده آل در قیاس با میل به خوراك

 

منشور نهضت اسلام در برابر بحران فعلی جهان

پیشگفتار

بشر و اندیشه‌های گونه‌گون

فقر در نتیجه استثمار و بی‌عدالتی به وجود می‌آید

عدالت اجتماعی عدالت اخلاقی است

تنها راه دسترسی به خوشبختی اقتصاد ملی استقلال كامل است!     

مسلمان همیشه كوشش می‌كند میانه‌رو باشد و از افراط بپرهیزد     

1ـ اساس نهضت اسلامی

2ـ اظهارنظرها دربارة كتابهای مریم جمیله

1ـ نقش اسلام در برابر غرب

2ـ اسلام و مدرنیسم 

3ـ اسلام در تئوری و عمل 

4ـ اسلام در برابر اهل كتاب در گذشته و حال 

5ـ احمد خلیل: بیوگرافی یك پناهنده عرب فلسطینی

مجلات و روزنامه‌های اردو و انگلیسی دیگری كه درباره این كتابها اظهارنظر كرده‌اند  

3ـ نگاهی به گذشتة 0041 سال قرآن مجید

نگاهی به گذشته 

4ـ قدیمترین قانون مكتوب 

دولتهای شهری 

رئیس دولت

تجزیه و تحلیل 

تضمین 

اختیارات 

5 ـ پیامبر خدا 

مرز تاریخ

كیش جهانی 

اثر اسلام  در تاریخ 

تسلط بر نجوم! 

اولین رصدخانه

تابش مشعل دانش ادامه دارد

طب و جراحی

اولین دانشكده طبی 

جبر و مقابله و هندسة كروی

میكانیك و فیزیك 

قوه جاذبه

علوم تجربی 

سهم مسلمانان در گیاه‌شناسی 

مسلمانان باید ترقی كنند

 

مقدمه

در سفری به «انگلستان»، برادران پاكستانی خبر دادند كه استاد سید ابوالاعلی مودودی به «لندن» آمده و برای معالجه، در نزد فرزند ارشد خود كه یكی از پزشكان معروف آمریكاست، عازم آن دیار است

پس از سالها ارتباط با استاد مودودی از طریق مكاتبه و ترجمه و نشر بعضی از آثار وی به زبان فارسی، مشتاق دیدار وی بودم؛ كه بخواست الهی این امر، در آن سامان اتفاق افتاد...

در جنوب لندن و منطقه پاكستانی‌ نشین، به دیدار استاد رفتیم... در آپارتمانی كوچك متعلق به یكی از اعضا «جماعت اسلامی» اقامت داشت و فرصت مناسبی برای گفت‌وگو بود... شاید چند ساعتی دربارة مسائل گوناگونی با استاد مودودی سخن گفتیم... مرد وارسته و برجسته و فرهیخته و مسلمانی پاكدل و محب اهل بیت و از احفاد ائمه اطهار... این نكته را كه من تا آن موقع از آن اطلاع نداشتم، خود وی بیان كرد و «شجره‌نامه» سیادتش را هم كه در یكی از آثارش چاپ شده بود، به من اهدا نمود و معلوم شد كه نسب وی پس از سی ‌ونه واسطه، به امام حسین علیه‌السلام می‌رسد

 از استاد خواستم كه اجازه دهد عكسی به یادگار بگیریم كه مانند اغلب علمای سنتی شبه ‌قاره هند، آن را جائز نمی‌دانست! و این البته در عین اینكه موجب تعجب بود، نشان ‌دهندة عمق استواری در عقیده مذهبی هم بود

من به استاد گفتم ما كه این امر را مجاز می‌دانیم، اگر از شما اجازه نگیریم و خود عكسی بگیریم آیا اشكالی دارد؟ گفت: نه! در پاكستان هم بدون اجازه از من عكس می‌گیرند... و شما هم می‌توانید به اجتهاد خود عمل كنید!... و ما توسط یكی از برادران، به اجتهاد خود عمل كردیم كه متأسفانه به هنگام ظاهر كردن عكس در ایران، معلوم شد كه به علت تاریكی اتاق و یا عمل نكردن «فلاش» عكس با كیفیت بسیار نازلی گرفته شده است كه هنوز موجود است، ولی قابل چاپ نیست...

موقع خداحافظی استاد چند جلد از كتاب‌های جدید خود و یك كتاب از دكتر محمد رفیع‌الدین رئیس آكادمی اقبال را به من اهدا  كرد كه با خود به ایران آوردم... و استاد مودودی گفت كه اگر كتاب رفیع‌الدین هم به فارسی ترجمه شود خیلی مفید است... كتاب دكتر رفیع‌الدین ManifestofIslam ـ مانیفست اسلام ـ نام داشت... و من آن را پس از بازگشت به ایران، به استاد سید غلامرضا سعیدی دادم و داستان دیدار با استاد مودودی و اهدای كتاب را نقل كردم و از ایشان خواستم كه ترجمه آن كتاب را نیز به‌عهده بگیرند بویژه كه رساله‌ها و آثاری هم از خود استاد مودودی را ترجمه كرده‌اند.[1]

مرحوم استاد سعیدی با توجه به اهتمامی كه به نشر فرهنگ اسلامی داشت، به‌سرعت به ترجمه كتاب پرداخت، ولی در مورد چاپ و نشر آن دچار مشكلاتی شد كه طی نامه‌ای به اینجانب، ضمن اشاره به اینكه كتاب را به «تشویق و تأكید» بنده ترجمه كرده‌اند می‌خواستند كه در «جنبه عملی آن» نیز شریك شوم، و هدفشان آن بود كه بتوانند كتاب را در تیراژ وسیعی چاپ و در اختیار جوانان قرار دهند.

متن نامه استاد سعیدی به اینجانب از این قرار بود:

9/6/44

ـ  سیدی الاجل!

امیدوارم به لطف خدای متعال موفق و مؤید و كامروا باشید.

كتاب «مانیفست اسلام» را این روزها به دقت مطالعه كردم و بیشتر از پیشتر مسحورم ساخته، لذا از خدای بزرگ توفیق می‌طلبم كه بتوانم در ظرف دو سه ماه ترجمه آن را برای چاپ آماده سازم.

هرچه از اهمیت مندرجات‌آن بگویم، كم گفته‌ام و اطمینان دارم مطالعه ان انشاءالله برای نسل جدید خوراك ذهنی لذیذ و مقوی و برای خدمت‌گزاران اسلام حربه برّنده و قاطعی باشد.

برای اینكه عام‌المنفعه باشد، درنظر دارم ده‌هزار جیبی و دو هزار نسخه به قطع معمولی به چاپ برسانم، ولی فعلاً دست بنده برای این كار باز نیست خواهشمندم حضور حضرت آیت‌الله شریعتمداری مدظله با ابلاغ عرض فدویت، این موضوع را طرح فرمائید كه آیا ممكن است بذل رحمتی فرموده و از وسائلی كه در دسترس معظم‌الیه است از پنج هزار تومان تا ده‌هزار تومان وجه در اختیار بنده بگذارند كه در ضمن مدت یك سال بتدریج بپردازم؛ اگر این تسهیل فراهم شود به نازل‌ترین قیمتی كه امكان داشته باشد در دسترس مشتری گذاشته خواهد شد و صرف‌نظر از سهمی كه در تشویق و تأكید برای ترجمه این اثر مهم جهانی داشته‌اید در جنبه عملی آن نیز شریك خواهید بود.

تصور می‌كنم اگر برای دستگاه مالی معظم‌الیه امكان نداشته باشد دو سه نفر از شخصیت‌های صالح و لایق را بتوانند ارشاد و معرفی فرمایند تا در انجام این منظور كمك كنند. منتظر نتیجه اقدام جنابعالی هستم. با عرض ارادت به همه دوستان معظم و همكاران عالیقدر. قربانت سیدغلامرضا سعیدی

و من پس از ارائه نامه به معظم‌له، و كسب اجازه از ایشان، با بعضی از اعضای هیأت مالی مجله «مكتب اسلام» در تهران صحبت كردم و مرحوم حاج ابوالفضل احمدی كه خود اهل مطالعه و مسلط به زبان انگلیسی بود، این امر را پذیرفت و قرار شد مبلغ پنج‌هزار تومان به عنوان «قرض‌الحسنه» به استاد سعیدی بپردازد... و به نظرم پس از اقدام و نشر كتاب هم از بازپس‌گیری مبلغ فوق، خودداری نمود.

* * *

به هرحال ترجمه كتاب دكتر رفیع‌الدین: «مانیفست اسلام»، كه تحت عنوان «منشور جهانی اسلام» انتشار یافته بود، اینك در ضمن مجموعه آثار مرحوم استاد سیدغلامرضا سعیدی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

كتاب دیگری هم به نام: «منشور نهضت اسلام در برابر بحران فعلی جهان» به تناسب موضوع، به ضمیمه این كتاب منتشر می‌گردد... این كتاب تألیف «مارگرت ماركوس» بانوی فرهیخته آمریكایی است كه پس از مكاتبات زیاد با استاد سید ابوالاعلی مودودی، به اسلام گروید و مسلمان شد و حتی برای اقامت در «دارالاسلام» از آمریكا به پاكستان هجرت نمود و در «لاهور» ـ مركز اصلی جماعت اسلامی ـ سكنا گزید... نسخه‌ای از این كتاب توسط استاد خلیل حامدی، مسئول بخش عربی جماعت اسلامی پاكستان، برای اینجانب، و به آدرس قم، ارسال شده بود كه باز در اختیار استاد سید غلامرضا سعیدی قرار دادم و كتاب با نظارت و اشراف كامل ایشان، توسط خانم اقدس گیوه‌چیان ترجمه شد و در سال 1349 از سوی انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، منتشر گردید.

اینك هر دو كتاب، به عنوان یك مجلد دیگر  از مجموعه آثار استاد سید غلامرضا سعیدی پس از ویرایش و تحقیق توسط خانم فاطمه ذوالقدر  ـ در مؤسسه اطلاعات ـ به دست چاپ سپرده می‌شود كه به نوبه خود از ایشان بسیار سپاسگزارم. و من‌الله التوفیق و علیه التكلان

سیدهادی خسروشاهی

تهران ـ 20/4/89

مقدمه مترجم

به نام آفرینندة جهان

آفریدگار جهان آخرین حلقه از سلسلة خلقت را در بهترین قالب و زیباترین شكل به نام «انسان» آفریده و حد كمال استعداد او را بجایی رسانده كه او را خلیفه و جانشین خود معرفی فرموده است و دو سرمایة دانش و بینش به او مكرمت فرموده است. منبع و منشأ دانش مغز اوست و منبع بینش و الهام و اشراق قلب او.

پیغمبران برای ارشاد مردم كوشیده‌اند تا مردم از این دو سرچشمة هدایت و ارشاد بهره‌مند گردند، ولی از آنجایی كه دستگاه مغز كه منبع تراوش فكر و خرد استـ به طوری كه همه می‌دانیم محدودیت دارد ـ به تنهایی نتوانسته و نمی‌تواند كمال سعادت بشر را تأمین كند؛ در صورتی كه دستگاه قلب یا دل محدود به حد و مرزی نیست. و شعاع تابش انوار قلب بطور قطع لایتناهی است؛ بدین‌جهت پیشوایان واقعی و رهبران حقیقی بشر به این منبع بیشتر نظر دارند. و از آن سرچشمه بیشتر بهره‌مند می‌شوند و مردم را بهره‌مند می‌سازند و انگیزة این منظور را ناشی از «حب» یا «عشق» می‌دانند و به عبارات گوناگون مردم را تشویق می‌نمایند تا از این عامل اصیل حیاتی هرچه بیشتر استفاده كنند.

این مفهوم در قرآن كریم به كلمة «حب» تعبیر شده و حكما و دانشمندان آن را به لفظ عشق تعبیر می‌نمایند و نه فقط حیات بشر، بلكه عالم وجود را مولود این عامل می‌دانند.

حكیم نظامی می‌گوید:

فــلك جــز عشـــق محرابــی نــدارد      زمین بی‌خاك عشق آبی ندارد

دلی كـــز عشق خـالی شـد فسرده است        گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

جهـــان عشــق است دیگـر زرق‌سازی   همه بازی است الا عشقبازی

مشو چـون خر به خورد و خواب خرسند        وگر خود گربه باشد دل در او بند

چـــو آتــش در جهـــان  منفـذ نیــابد  زمین بشكافد و بالا شتابد

طبـــایع جــــز كشش كـاری نـدارند      حكیمان این كشش را عشق خوانند

نـــكو گــــــر   بنـــگری  از راه بینش    به عشق است ایستاده آفرینش!

***

وحشی بافقی می‌گوید:

خــدایا  سینـــه‌ای ده آتـــش  افـــروز در آن سینه دلی و آن دل همه سوز

هر آندل  را  كـه سـوزی نیست  دل نیست دل بی‌سوز غیر از مشت گل نیست

بلی، حقاً چنین است كه اگر در دلی عشقی نباشد تا سوز و گداز ایجاد كند بدون تردید «همان مشت گل» است و بس.

***

امیرخسرو دهلوی می‌گوید:

روح پــدرم شـاد كه فــرمود بـه استــاد        فرزند مرا عشق بیاموز و دگر بس!

***

باری این مقدمه گنجایش بحث بیشتری ندارد... و از آنجایی كه ماتریالیستها یا ماده‌پرستان به این معنای اصیل حیاتی اعتنایی ندارند مؤلف دانشمند این كتاب با احاطة به همة موازین علمی عصر جدید و با افتخار قرآن‌شناسی عمیقی كه دارد ـ این مجموعة نفیس را به زبان انگلیسی نگاشته و مترجم آن را در معرض مطالعة فارسی‌زبانان می‌گذارم و امیدوارم طبقة دانشجو با نظر عمیق و دقیق آن را مطالعه نموده و بهره‌ها بیندوزند.

و چون محتویات كتاب خود معرف همة مقاصد است به همین مقدار اكتفا می‌شود.

و شاید برای ادای منظور و توجه دادن خوانندگان به بحثی كه در این كتاب از نظر علمی مطرح شده است بیانی روشن‌تر از گفتة مرحوم دكتر محمد اقبال متفكر بزرگ اسلام (ره) نباشد كه گفت:

حكمت و فلسفه كاری است كه پایانش نیست   سیلی عشق و محبت بدبستانش نیست

دشت و كهسار  نوردید و  غـزالی نگرفت      طرف گلبن زد و یك گل بگریبانش نیست

چـاره آن است كه از عشق گشـادی طلبیم    پیش او سجده گزاریم و مرادی طلبیم

لازم به یادآوری است كه این كتاب می‌تواند تفسیری از كتاب «عشق و پرستش» تألیف استاد جلیل آقای مهندس بازرگان باشد.

سیدغلامرضا سعیدی

به تاریخ بهمن 1346 ـ  ذیقعده 1387


[1]. مجموعه رساله‌ها و كتاب‌های ترجمه شده از استاد مودودی توسط جناب سعیدی، در این مجموعه آثار وی، و در یك مجلد خاص منتشر خواهد شد.

 

مشخصات کتاب

  • مانیفست یا منشور جهانی اسلام و بحران فعلی جهان
  • اطلاعات
  • دكتر محمد رفيع الدين
  • سید غلامرضا سعیدی
  • فارسی
  • چاپ شده
  • 3500 3500
  • 978-964-423-807-9
  • نوبت اول
  • 1389